Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu

Lokalizacja Strzegom
Okres realizacji 2010 - 2012
Zakres Ilość oczyszczanych ścieków Qdśr = 6 200 m3/d.
Opis Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu przy ul. Rybnej w ramach projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom”
1. Główna pompownia ścieków
2. Budynek sitopiaskowników
3. Komora przelewowa
4. Osadnik wstępny
5. Komora rozdziału
6. Komory beztlenowe i niedotlenione
7. Komory defosfatacji
8. Komory denitryfikacji
9. Zbiornik osadu nadmiernego
10. Zbiornik osadów zmieszanych
11. Budynek technologiczny wielofunkcyjny
12. Stacja mechanicznego zagęszczania osadu
13. Maszynownia komory fermentacyjnej
14. Stacja generatora z kotłownią
15. Zamknięta komora fermentacyjna
16. Odsiarczalnia biogazu
17. Zbiornik biogazu
18. Pochodnia biogazu
19. Pompownia ścieków oczyszczonych
20. Stacja dmuchaw
21. Budynek administracyjno - socjalny
22. Pompownia osadu wstępnego