Koordynacja inwestycji

Zarządzanie inwestycją

Koordynacja inwestycji

Firma MKD udziela Inwestorowi wsparcia w zakresie koordynacji inwestycji. Zakres oferowanych usług w tej dziedzinie jest następujący:

 • Analiza projektu budowlanego i pozwolenia na budowę;
 • Sporządzenie dokumentów do przeprowadzenia przetargu na realizacji inwestycji;
 • Zebranie ofert, ich weryfikacja i ocena;
 • Wyłonienie zwycięskiej oferty;
 • Sporządzenie umowy na roboty budowlane i jej zawarcie z wykonawcą robót;
 • Uzyskanie od wykonawcy robót ubezpieczeń ryzyk budowlanych i odpowiedzialności cywilnej;
 • Przekazanie wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej;
 • Ustanowienie kierownika budowy i nadzoru inwestorskiego na budowie;
 • Wyegzekwowanie od wykonawcy sporządzenia dokumentów związanych z budową:
  1. Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  2. Harmonogramu robót;
  3. Harmonogramu finansowego;
  4. Planu zapewnienia jakości;
 • Zarządzanie rozliczeniami finansowymi.
 • Opiniowanie proponowanych podwykonawców i ich zatwierdzanie.
zobacz projekty