Nadzór robót budowlanych

Zarządzanie inwestycją

Nadzór robót budowlanych

Firma MKD nadzoruje roboty budowlane we wszystkich branżach Zakres nadzoru jest następujący:

 • Analiza projektu budowlanego i pozwolenia na budowę;
 • Przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy;
 • Wyegzekwowanie od kierownika budowy sporządzenia dokumentów związanych z budową:
  1. Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  2. Harmonogramu robót;
 • Kontrola prawidłowej organizacji elementów budowy:
  1. Ogrodzenie terenu budowy;
  2. Zaplecze budowy z częścią sanitarną;
  3. Oznakowanie terenu budowy;
  4. Ochrona terenu budowy;
  5. Zasilanie energetyczne budowy;
 • Kontrola prowadzonych robót w zakresie zgodności z projektem i przepisami budowlanymi;
 • Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;
 • Proponowanie zmian mających na celu przyspieszenie realizacji robót i podniesienie ich jakości;
 • Systematyczna kontrola materiałów wbudowywanych i sprawdzanie dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie;
 • Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania;
 • Czuwanie nad jakością wykonywanych robót;
 • Nakaz rozbiórki elementów wykonanych wadliwie;
 • Nadzór nad prawidłowością dokumentowania robót związanych z wywożeniem lub utylizacją odpadów;
 • Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie;
 • Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego na budowie;
 • Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska;
 • Kontrola rozliczeń finansowych;
 • Odbiór końcowy zgłaszanych robót.
zobacz projekty